• KiDNARIO

พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์ ถ้าจะจ้างต้องทำอย่างไร


1. ตรวจสอบประวัติ ความเป็นมาว่า พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์ หรือพี่เลี้ยงเด็กชาวต่างชาติ ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก ไม่เป็นผู้วิกลจริตไม่สมประกอบ ไม่ติดสารเสพติดทุกชนิด โดยอาจติดต่อสอบถามจากเจ้านายเก่าว่าความประพฤติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง สาเหตุของการออกจากบ้านเดิม


2. เลือก พี่เลี้ยงเด็ก ที่มีสุขภาพแข็งแรง ทางที่ดีควรพาไปตรวจสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อ หากมีโรคแม้เล็กๆ น้อยๆ เช่น เป็นเหา ก็ควรพาไปรักษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาถึงลูกได้


3. สังเกตบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของพี่เลี้ยง ทั้งจากการพูดคุยสัมภาษณ์ และการแสดงออกกับลูกว่าเป็นอย่างไรบ้าง พี่เลี้ยงควรมีพื้นฐานอารมณ์ที่ดี ใจเย็น รักเด็ก มีความอดทน และมีความเข้าใจเรื่องเด็กอยู่บ้าง เมื่อรับเข้ามาทำงานแล้ว หมั่นสังเกตลูกว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรกับพี่เลี้ยง


4. ฝึกสอนเรื่องการรักษาความสะอาด และระเบียบวินัยภายในบ้านให้กับพี่เลี้ยง เพื่อจะได้คอยดูแลสภาพแวดล้อมรอบตัวให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของลูกอย่างปลอดภัย


5. แจ้งรายละเอียดงานให้ชัดเจน ตกลงเรื่องเงินเดือนและหน้าที่รับผิดชอบให้พี่เลี้ยงเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น จัดวันหยุดพักผ่อนและสวัสดิการให้ตามสมควร หากเพิ่มงานให้ควรถามความยินยอมของเขาก่อน และให้เงินเพิ่มตามงานด้วย เพื่อป้องกันความคับข้องใจที่อาจสร้างปัญหาใหญ่ในภายหน้าได้


6. จัดบรรยากาศแวดล้อมให้ปลอดภัย ไม่เอื้อต่อการกระทำความผิด ทั้งการเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ให้มิดชิด เพื่อนบ้านและคนในบ้านคอยเป็นหูเป็นตา (แต่ไม่ต้องถึงกับจับผิดจนพี่เลี้ยงรู้สึกอึดอัด)


7. ควรพาพี่เลี้ยงที่ยังไม่มีใบอนุญาตไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพราะจะได้มีหลักประกันสุขภาพ ไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ หนีการจับกุมของตำรวจหากเขาไม่ได้ทำผิดอะไร และรัฐจะได้มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศ เพื่อวางแผนการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป


หากสนใจหาพี่เลี้ยงเด็ก สามารถติดต่อสอบถามปรึกษาเรื่อง พี่เลี้ยงเด็ก, พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์ ได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.kidnario.com Facebook : https://www.facebook.com/KiDNARIO


#พี่เลี้ยงเด็ก #พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์

NAVIGATOR
FOLLOW US
  • พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์
พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์

©2018 by Kidnario.