• KiDNARIO

พี่เลี้ยงเด็ก กับ ครูอนุบาลแตกต่างกันอย่างไร

อัพเดตเมื่อ: 5 มิ.ย. 2019


หลายคนเข้าใจว่าครูอนุบาล และ พี่เลี้ยงเด็ก ทำหน้าที่เหมือนกัน ทั้งที่ความจริงแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบทความนี้จึงมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างครูอนุบาลกับพี่เลี้ยงเด็ก ดังต่อไปนี้


ครูอนุบาล คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และนอกจากการสอนแล้วครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง


พี่เลี้ยงเด็ก คือ ผู้ที่คอยช่วยเหลือและดูแลเด็ก ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายจากบุคลากรในโรงเรียนหรือผู้ปกครอง ไม่สามารถให้วิชาความรู้เฉพาะทางได้เพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพ


บทบาทครูอนุบาล

1. เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ครูต้องจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน

2. เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ชื่นชมสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ เล่นเป็นกลุ่ม เล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเสียงดนตรี และมีคุณธรรมจริยธรรม


3. เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางสังคม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตน การเล่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาในการเล่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่และความเป็นไทย


4. เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักการคิด การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบจำนวนมิติสัมพันธ์ เวลา และการให้เด็กรู้จักใช้ภาษาแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด การพูดกับผู้อื่น การอธิบายเรื่องราว การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรือสัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ


5. เป็นผู้สร้างเสริมสมาธิ ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ การร้อยลูกปัด การวาดภาพสีน้ำ สีเทียน กิจกรรมเล่นอิสระตามมุมต่างๆ


บทบาทพี่เลี้ยงเด็ก

1. จะต้องรับผิดชอบดูแลเด็กได้ตลอดทั้งวัน ไม่ให้คาดสายตา


2. จัดการรับผิดชอบเรื่องอาหารของเด็กในแต่ละมื้อ


3. ดูแลความปลอดภัยของเด็กตลอดเวลา สำหรับเด็กในแต่ละวัยการดูแลความปลอดภัยก็แตกต่างกันไป เช่น เมื่อเด็กหัดคลาน หรือหัดเดิน เด็กจะอยู่ในช่วงเรียนรู้โลกกว้าง ฉะนั้นพี่เลี้ยงต้องดูแลความปลอดภัยอย่างไม่คาดสายตาเลยทีเดียว


4. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุ ถ้าเป็นพี่เลี้ยงชาวต่างชาติอาจจะสอนภาษาให้ลูกแต่เด็ก เช่น พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์ เป็นต้น


5. จัดดูแลห้องพัก เตียงนอน เสื้อผ้าของเด็กให้สะอาดเรียบร้อย


6. รายงานพฤติกรรมเด็กในแต่ละวัน และหากลูกมีอาการเจ็บป่วยต้องสามารถดูแล หรือแจ้งแก่ผู้ปกครองอย่างเร็วที่สุด


ครูอนุบาลกับพี่เลี้ยงเด็กนั้น เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานใกล้ชิดกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆคนมักเข้าใจว่าสองงานนี้มีความเหมือนกัน โดยเฉพาะโรงเรียนบางโรงเรียนที่ในห้องมีครูและพี่เลี้ยงประจำ แต่ความเป็นจริงแล้วสองงานนี้มีภาระงานที่แตกต่างกันมากทีเดียว คือครูอนุบาลนั้น ต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพ ทำหน้าที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ของเด็ก เพื่อให้เด็กอนุบาลเกิดทักษะและสมรรถภาพที่เหมาะสม ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กนั้น ต้องมีวุฒิขั้นต่ำ ม.6 ทำหน้าที่ในการดูแลเด็ก ดูแลความสะอาด และทำงานช่วยเหลือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูอนุบาล


หากสนใจหาพี่เลี้ยงเด็ก สามารถติดต่อสอบถามปรึกษาเรื่อง พี่เลี้ยงเด็ก, พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์ ได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.kidnario.com Facebook : https://www.facebook.com/KiDNARIO


#พี่เลี้ยงเด็ก #พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์

ดู 1,601 ครั้ง
NAVIGATOR
FOLLOW US
  • พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์
พี่เลี้ยงฟิลิปปินส์

©2018 by Kidnario.